Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

ENERGIEBESPARING HORST AAN DE MAAS
DE NIEUWSBRIEF DUURZAAM HORST AAN DE MAAS
DE AMBITIE HORST AAN DE MAAS GEZONDSTE REGIO 2025

De woonkern Kronenberg gaat energie zelfvoorzienend worden, een nieuwe focus op beleidsniveau van de gemeente Horst aan de Maas. Een mooie opmaat naar volledige energie zelfvoorziening in de toekomst. Proficiat gemeente Horst aan de Maas toch echt iets in de richting van de geformuleerde Parijse klimaatdoelen.

De gemeentelijke nieuwsbrief DUURZAAM HORST AAN DE MAAS ziet het licht. Wij zien uit naar een aandachtsplek voor Fair Trade. Misschien in 2018?
Wij worden bij onze Fair Trade acties aangemoedigd door regionaal en landelijk support.
Gemeente Oss een voorbeeld voor gemeenten om in te zetten op Fair Trade.

Op maandag, 26 juni 2017 bezoeken wij de Fair Trade Zuid bijeenkomst in Oss. Het vlammend betoog van de burgemeester van Oss geeft energie. De kansen om Fair Trade gemeente te worden en te kunnen blijven is mogelijk als het omarmd wordt door gemeentelijk beleid aldus de burgemeester van Oss.

Fair Trade proeverijactie in het gemeentehuis van Horst aan de Maas op dinsdag 2 mei 2017.

Hoe werkt de ambitie om de gezondste regio 2025 te worden?

Door het organiseren van bijeenkomsten waarbij iedereen welkom is, komt het thema NAAR MEER GEZOND voorbij. Zeer de moeite waard. Maar bij de bijeenkomsten valt het op dat de thematieken benaderd worden alsof er in de mindset van de sprekers geen bewustzijn is dat plaatselijk handelen mondiale implicaties heeft.

WANNEER ZAL HET BEWUSTZIJN IN DE HOOFDEN VAN MENSEN DIE ZICH HARD MAKEN VOOR GEZONDHEID DOORDRINGEN DAT GEZOND DENKEN DENKEN IS VANUIT MONDIAAL PERSPECTIEF, VANUIT DE DRAAGKRACHT VAN DE AARDE EN AL HAAR BEWONERS.
O ja, we vangen statushouders op dat doen we wel.

Maar vanuit het bewustzijn dat wij menig gedrag laten zien waardoor wij bijdragen aan het in stand houden van de armoede en bij gevolg dus ook bij het ontnemen van kansen op een gezond leven elders, daarover blijft het op beleidsniveau en bij de ambitie gezondste regio stil.
Durven we nog steeds niet onder ogen te komen hoe wij in Horst aan de Maas produceren met wereldwijde negatieve implicaties voor het opbouwen van een gezond bestaan elders?

Zijn we niet genoeg HORST AAN DE MAAS MINDED als we dat er bij betrekken? Belanghebbenden hebben hun tentakels in alle richtingen van het economisch concept in de dierhouderij en de mega productie in de tuinbouw met de inzet van arbeidsmigranten. Ja, die werken maar hoe het gesteld is met hun rechten als medeburgers. Daar gaat het ook niet over.

Francine Thielen-Tonnaer, secretaris Horst, januari 2018

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016                                                                      

Meer bewustwording Fair Trade plaatselijk, regionaal en landelijk

Zelfs in Horst aan de Maas is er op gemeentelijk niveau enige bewustwording tot stand gekomen na jarenlange prikkels vanuit Wereldwinkel Horst en de Stichting Leef op Safe Horst aan de Maas. Althans wij denken dat wij vanuit deze inspanningen misschien toch iets hebben weten bij te dragen aan de bewustwording dat iedereen op deze aardbol recht heeft op een leefbaar inkomen. Misschien is dit wishful thinking en komt er op gemeentelijk bestuurlijk niveau enige gevoeligheid meer boven drijven vanuit de aandacht die er leeft bij de vereniging van Nederlandse Gemeenten. Je kunt zo waar als Fair Trade gemeente te boek komen te staan. Daar mee kun je scoren en dat is wel wat. Zo wordt er tegen het einde van het jaar in de gemeenteraad toch warempel een kleine passage in het duurzaamheidbewustzijn gewijd aan Fair Trade.

In september bij een happening geïnitieerd door de dorpsraad van Horst houden we tegenover het Atrium van de Lambertus kerk een kleine Fair Trade proeverij.

Zowel op dekenaal niveau als ook op het niveau van de vertegenwoordiging van het bisdom, is er op dat moment waardering voor de smaak van Fair Trade koffie en voor de Fair Trade banaan in een Fair Trade chocolade jasje. Zouden ze dan nu bij het doen van de dagelijkse boodschappen ook daar naar gaan handelen?

Vanuit het ondernemerschap in de supermarkt branche komen er steeds meer producten in de handel met het certificaat Fair Trade.

Plus supermarkt is kampioen Fair Trade in Nederland

Met meer dan 1 miljoen dollar aan Fairtrade premie is Plus de grootste afdrager in Nederlandse supermarktwereld. Dat blijkt uit impactonderzoek van Stichting Max Havelaar. In 2015 droeg Plus met de verkoop van Fair Trade gecertificeerde huismerkproducten ruim 1,2 miljoen dollar aan premies af aan boerenorganisaties in ontwikkelingslanden.

Horst aan de Maas is in de gelukkige omstandigheid van een Plus supermarktonderneming. Hier spelen wij als promotor van Fair Trade producten graag op in.

By the way: ons logo is vernieuwd. Francine Thielen-Tonnaer, secretaris Horst, januari 2017

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

De 8 Millenniumdoelen 2000-2015 worden geëvalueerd De 17 Werelddoelen 2015-2030 geformuleerd

Aandacht voor Fair Trade neemt toe.

Voor het eerst is er in het publieke domein massaal aandacht voor klimaatverandering.

Via de media bereiken ons steeds meer berichten over maatregelen, die klimaatontwrichting kunnen tegen gaan. De publieke aandacht voor voedselverspilling en uitbuiting van arbeiders in productiebedrijven en in de landbouw neemt toe.

Toch zal het nog wel even duren voordat alle bananen allemaal Fair Trade zullen zijn?

Digitale acties maken het mogelijk om massaal te reageren op misstanden.
Op onze website maken wij regelmatig melding van acties waarbij wij burgers oproepen hun stem te laten horen.

Er is een wezenlijk verschil:

Naast overheden en organisaties schuift nu ook het bedrijfsleven aan.

2000-2015 De millenniumgoals van de VN:

Wat is er in die 15 jaar bereikt?
De extreme armoede is gehalveerd. (Was zonder de economische groei van China niet gelukt).
Elk jaar sterven er 3.000.000 minder kinderen aan de gevolgen van armoede. Er gaan meer kinderen naar school dan ooit.
Helaas sterven er elk jaar nog steeds 300.000 vrouwen tijdens hun zwangerschap, bevalling of dagen daarna. (Informatie ontleend aan: ONE WORLD, magazine voor mondiaal denken en groen doen. Nummer 7, september 2015).

2015-2030 De 17 Werelddoelen van de VN:

NO 1 EINDE AAN ARMOEDE

Zorg dat niemand meer onder de extreme armoedegrens van 1,25 dollar per dag leeft en halveer het aantal armen.
NO 2 GEEN HONGER
Zorg dat iedereen het hele jaar genoeg te eten heeft, stop ondervoeding en verhoog de opbrengst en duurzaamheid van landbouw.

NO 3 GEZONDHEIDSZORG VOOR IEDEREEN

Verminder moeder en kindersterfte, voorkom hiv/aids, tuberculose en malaria en ziektes zoals kanker en diabetes. Maar ook minder verkeersdoden en mentale ziektes.

NO 4 GOED ONDERWIJS

Zorg dat alle meisjes en jongens de basis- en middelbare school afmaken en dat iedereen goed technisch, beroeps of universitair onderwijs kan volgen.
NO 5 VROUWEN EN MANNEN GELIJK
Beëindig discriminatie en geweld tegen meisjes en vrouwen. Doorbreek het glazen plafond en regel goede gezondheidszorg rond seksualiteit en voortplanting.

NO 6 SCHOON WATER EN WC’S

Zorg dat iedereen veilig en betaalbaar drinkwater, goede riolering en toiletten heeft en verminder watervervuiling en waterschaarste.

NO 7 GROENE ENERGIE

Zorg dat iedereen betaalbare en moderne energie heeft, dat meer energie uit betrouwbare bronnen komt en dat we efficiënter met energie omgaan.

NO 8 BANEN EN ECONOMISCHE GROEI

Zorg voor economische groei, werk voor mannen en vrouwen, arbeidsrecht, banen voor jongeren en beëindig dwangarbeid, slavernij en kinderarbeid.
NO 9 INFRASTRUCTUUR EN DUURZAME INDUSTRIALISATIE
Betere en duurzame infrastructuur om economische ontwikkeling en het welzijn van mensen te vergroten.

Meer schonere en innovatieve industrie en betaalbaar internet voor iedereen.
NO 10 KLEINERE KLOOF TUSSEN ARM EN RIJK
Zorg dat de inkomens van de armste mensen sneller groeien. Geef ontwikkelingslanden inspraak in internationale financiële instituties. Gelijke kansen voor iedereen, onafhankelijk van leeftijd, sekse, handicap, afkomst en religie.
NO 11 VEILIGE EN GROENE STEDEN
Zorg dat iedereen veilig, schoon en betaalbaar kan wonen met voldoende groen en openbaar vervoer.
NO 12 DUURZAME CONSUMPTIE EN PRODUCTIE
Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en halveer voedselverspilling. Verminder chemicaliën en ander afval in de lucht, water en bodem. Stimuleer duurzame bedrijfsvoering en zorg dat iedereen voldoende informatie heeft over een groene levensstijl.
NO 13 KLIMAATVERANDERING AANPAKKEN
Zorg dat landen beter bestand zijn tegen natuurrampen, zorg dat landen klimaat beleid invoeren en meer mensen zich bewust worden van klimaatverandering.
NO 14 BESCHERM DE ZEEËN
Bescherm zeeën en oceanen, voorkom vervuiling, stop overbevissing, illegale visserij en stop subsidies die daaraan bijdragen.
NO 15 BESCHERM DE NATUUR
Zorg voor het behoud, herstel en duurzaam gebruik van ecosystemen op land, met name bossen, bergen, moerassen en droge gebieden. Stop het verlies biodiversiteit en bescherm bedreigde diersoorten.
NO 16 VREDE EN VEILIGHEID
Bevorder de rechtsstaat. Verminder corruptie en alle vormen van geweld. Beëindig misbruik, exploitatie en mishandeling van kinderen.
NO 17 SAMENWERKEN AAN DE WERELDDOELEN
Om alle doelen te behalen in 2030 moeten landen, bedrijven, organisaties en burgers samenwerken met de

nadruk op technologie, kennisoverdracht, handel, data beleidscoherentie en financiële stromen.

NO 2 UIT DE GEFORMULEERDE WERELDDOELEN
GEEN HONGER:
In regionale en plaatselijke discussies in deze streek wordt door belanghebbenden verkondigd dat bulkproductie van relatief goedkoop varkens- en kippenvlees bijdraagt aan het

“HONGER DE WERELD UITHELPEN’.
Maar niets is minder waar.
Door hier in de streek meer voedsel te produceren en dat voor een relatief klein prijsje uit te voeren naar Afrika benemen wij de boeren daar de kans om zelf te kunnen produceren en te leveren op de binnenlandse markten. Inmiddels is het al lang geen geheim meer dat wij voor een relatief klein prijsje maïs en soja importeren dat in Latijns-Amerika op mega akkers wordt verbouwd. Grootgrondbezitters hebben daar de kleine boeren en de Indianen die zelfvoorzienend waren van hun eigen grond verdreven. Niet goedschiks dan kwaadschiks. Zij zijn hun bestaansgrond kwijt en vervallen in armoede. Hun leefomgeving is teloor gegaan mede ook door de grootschalige ontbossing. Het oerwoud met zijn diversiteit aan voedselproducten is steeds meer verdwenen. De grond van gekapt oerwoud wordt ingezet voor de megaproductie daardoor neemt de biodiversiteit af. De bodem die na enkele productiejaren uitgeput is, laat weinig aan de fantasie over om te weten dat het klimaatprobleem hierdoor niet zal afnemen. Het bewustzijn dat kringlopen moeten sluiten neemt toe in kringen van niet direct belanghebbendenmaar wie zal de echte stappen zetten om het tij te keren.

Horst, januari 2016
Francine Thielen-Tonnaer, secretaris

WERELDDOELEN:
Zeventien SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 2015-2030 DOOR DE VN
HET VERVOLG OP DE MILLENNIUMDOELEN 2000-2015 ( VN ).

EEN WEZENLIJK VERSCHIL:
NAAST OVERHEDEN EN ORGANISATIES SCHUIFT NU HET BEDRIJFSLEVEN AAN.

NO 1 EINDE AAN ARMOEDE
Zorg dat niemand meer onder de extreme armoedegrens van 1,25
dollar per dag leeft en halveer het aantal armen.

NO 2 GEEN HONGER
Zorg dat iedereen het hele jaar genoeg te eten heeft, stop
ondervoeding en verhoog de opbrengst en
duurzaamheid van landbouw

NO 3 GEZONDHEIDSZORG VOOR IEDEREEN
Verminder moeder en kindersterfte, voorkom hiv/aids,
tuberculose en malaria en ziektes zoals kanker en diabetes.
Maar ook minder verkeersdoden en mentale ziektes.

NO 4 GOED ONDERWIJS
Zorg dat alle meisjes en jongens de basis- en middelbare
school afmaken en dat iedereen goed technisch- beroeps-
of universitair onderwijs kan volgen.

NO 5 VROUWEN EN MANNEN GELIJK
Beëindig discriminatie en geweld tegen meisjes en vrouwen.
Doorbreek het glazen plafond en regel goede gezondheidszorg
rond seksualiteit en voortplanting.

NO 6 SCHOON WATER EN WC’S
Zorg dat iedereen veilig en betaalbaar drinkwater,
goede riolering en toiletten heeft en verminder
watervervuiling en waterschaarste.

NO 7 GROENE ENERGIE
Zorg dat iedereen betaalbare en moderne energie heeft,
dat meer energie uit betrouwbare bronnen komt
en dat we efficiënter met energie omgaan.

NO 8 BANEN EN ECONOMISCHE GROEI
Zorg voor economische groei, werk voor mannen en vrouwen,
arbeidsrecht, banen voor jongeren en beëindig dwangarbeid,
slavernij en kinderarbeid.

NO 9 INFRASTRUCTUUR EN DUURZAME INDUSTRIALISATIE
Betere en duurzame infrastructuur om economische
ontwikkeling en het welzijn van mensen te vergroten.
Meer schonere en innovatieve industrie en betaalbaar
internet voor iedereen.

NO 10 KLEINERE KLOOF TUSSEN ARM EN RIJK
Zorg dat de inkomens van de armste mensen sneller groeien.
Geef ontwikkelingslanden inspraak in internationale financiële
instituties. Gelijke kansen voor iedereen, onafhankelijk van
leeftijd, sekse, handicap, afkomst en religie.

NO 11 VEILIGE EN GROENE STEDEN
Zorg dat iedereen veilig, schoon en betaalbaar kan wonen
met voldoende groen en openbaar vervoer.

NO 12 DUURZAME CONSUMPTIE EN PRODUCTIE
Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuur-
lijke hulpbronnen en halveer voedselverspilling. Verminder
chemicaliën en ander afval in de lucht, water en bodem.
Stimuleer duurzame bedrijfsvoering en zorg dat iedereen
voldoende informatie heeft over een groene levensstijl.

NO 13 KLIMAATVERANDERING AANPAKKEN
Zorg dat landen beter bestand zijn tegen natuurrampen,
zorg dat landen klimaat beleid invoeren en meer mensen
zich bewust worden van klimaatverandering.

NO 14 BESCHERM DE ZEEËN
Bescherm zeeën en Oceanen, voorkom vervuiling, stop
overbevissing, illegale visserij en stop subsidies die
daaraan bijdragen.

NO 15 BESCHERM DE NATUUR
Zorg voor het behoud, herstel en duurzaam gebruik
van ecosystemen op land, met name bossen, bergen,
moerassen en droge gebieden. Stop het verlies
biodiversiteit en bescherm bedreigde diersoorten.

NO 16 VREDE EN VEILIGHEID
Bevorder de rechtsstaat. Verminder corruptie en alle
vormen van geweld. Beëindig misbruik, exploitatie
en mishandeling van kinderen.

NO 17 SAMENWERKEN AAN DE WERELDDOELEN
Om alle doelen te behalen in 2030 moeten landen,
bedrijven, organisaties en burgers samenwerken met
de nadruk op technologie, kennisoverdracht, handel, data,
beleidscoherentie en financiële stromen.

2000-2015 BEREIKTE DOELEN VOLGEND DE VN:
Doel 1 Zijn extreme armoede en honger uitgebannen.
Extreme armoede is gehalveerd.
(Was zonder de economische groei van China niet gelukt ).

Doel 4 Is kindersterfte sterk afgenomen.
Elk jaar sterven er 3.000.000 minder kinderen aan de gevolgen
van armoede.
Er gaan meer kinderen naar school dan ooit.

Doel 5
Sterven er minder vrouwen door zwangerschap.
Dit doel is minder succesvol.
( Elk jaar sterven nog steeds 300.000 vrouwen tijdens hun zwangerschap,
bevalling of dagen daarna ).

Info ontleend aan: ONEWORLD,magazine voor mondiaal denken en groen doen.
nummer 7, september 2015

Francine Thielen-Tonnaer

Financiën

Balans Financiën:

Klik hier voor een overzicht van 2017.
Klik hier voor een overzicht van 2016.
Klik hier voor een overzicht van 2015.
Klik hier voor een overzicht van 2014.
Klik hier voor een overzicht van 2013.
Klik hier voor een overzicht van 2012.

Tot op heden

April 2018:
Help ons hier mee UNIQLO eerlijk salaris te laten betalen!

Trek de grens op het ‘Fair Future Trainingsweekend’! Klik hier voor meer info.
Lees hier de nieuwsbrief van ‘Schone Kleren Campagne, editie juli 2018’ .
Maart 2018:
Lees hier de column van Dolf Janssen over eerlijke boodschappen.
Meerderheid kamer wil zich hard maken voor ‘lelijke’ groenten. Lees er hier meer over.
Teken hier de petitie van Oxfam Novib tegen eerlijke boodschappen!

Lees voor over de klimaatverandering! Lees er hier over.
Februari 2018:
Geef hier jouw mening over eerlijke handel!
Deze week is het fairtrade week. Lees er hier alles over!
Januari 2018:
Lees hier hoe de Triodosbank werkt aan een betere wereld.
December 2017:
Lees hier hoe schaliegas opkwam en weer ten onder ging.
Kijk hier ‘Het Grote Palmoliedebat’ terug! Grote stukken regenwoud worden omgehakt om plaats te maken voor de productie…
Goed nieuws! Drie supermarkten kiezen voor duurzame melk. Lees dit nieuws hier!
November 2017:
Zie hier een update m.b.t. de fairtrade gemeente campagne.

De Fairtrade Week zit er alweer op!

Wat een hoop positieve energie is er de afgelopen week uit Fairtrade Gemeente-land gekomen! Veel inspirerende activiteiten zoals het Fair Fashion Festival in Utrecht, drie (!) titeluitreikingen en nog veel meer. Jullie ontvangen een dezer dagen een kleine enquete zodat we kunnen zien hoeveel impact Fairtrade Gemeenten tijdens de Fairtrade Week hebben behaald.

Faire groet, landelijk campagnebureau Fairtrade Gemeente

Nieuwe uitdaging………..    
De mooiste campagne van Nederland? Dat moet de Fairtrade Gemeente campagne zijn! Zoveel passie, originaliteit en idealisme. In al die gemeenten, scholen, kerken, bedrijven en andere organisaties. En niet even een hype, nee, al jarenlang wordt er via de campagne gewerkt aan de groei van eerlijke handel. Met zijn allen zorgen we ervoor dat eerlijke handelsvoorwaarden de standaard worden in Nederland.Sinds de eerste titels in 2009 ben ik vanuit Stichting Max Havelaar betrokken geweest bij de campagne. Een bijzondere tijd met veel ontmoetingen, discussies, titeluitreikingen, plezier en positiviteit. Dat gaat stoppen. Na tien jaar Max Havelaar ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Omdat de campagne me zoveel plezier en trots bezorgd heeft, wil ik via dit bericht iedereen bedanken! Ik hoop dat het uiteindelijk lukt om van Nederland een Fairtrade Land te maken. Als Amsterdammer zal ik me daar vanuit Fairtrade Amsterdam sterk voor blijven maken.Dank en tot ziens! Groet Jochum Veerman
Fairtrade Week!    
Wauw, wat een fantastische Fairtrade Week hebben we achter de rug. Fairtrade Gemeenten hebben zich laten zien en van zich laten horen. Geweldig om te zien dat jullie weer massaal activiteiten en evenementen hebben georgansieerd om fairtrade onder de aandacht te brengen bij consumenten. Hieronder een greep uit de vele activiteiten.

 • Boxmeer: De nieuwe Fairtrade Gemeente vlag wappert op het gemeentehuis
 • Amsterdam: Lanceert de nieuwe cultuur campagne Find the Fair
 • Meppel: Meet & Greet met zilversmid uit Nepal
 • Wassenaar: 3-daagse proeverij langs restaurants
 • Utrecht: Fair Fashion Festival
 • Aalsmeer, Bodegraven-Reeuwijk, Hilversum: titelfeest!
 • Gouda: WIN actie i.s.m. PLUS supermarkt
 • Fair Fryslan: Inspiratiemiddag voor Fairtrade Gemeenten in Friesland
 • Hof van Twente: Supermarktactie
 • Culemborg: Leerlingen Fairtrade School KWC vragen aandacht voor fairtrade
 • En nog veel meer……..

Titelverlengingen vóór 1 december
Voor 1 december is het weer zover! Het indienen van de herbevestigingen van titelhoudende gemeenten. Zorg ervoor  dat voor 1 december alle gegevens in de tool up-to-date zijn. Zodra je op de knop ‘Vraag verlening titel aan’ drukt, ontvangen wij een mail en wordt jullie aanvraag in behandeling genomen. Een behoorlijke klus voor jullie, de commissie titeltoekenning en de jury. Dit jaar dienen 40 titelhoudende gemeenten de titel te herbevestigen. Iedereen krijgt dit jaar of de eerste week van januari uitsluitsel van de jury. Er is een overzicht gemaakt met gemeenten van wie wij een herbevestiging verwachten. Benieuwd of jullie gemeente hier ook bij staat? Check dan snel het overzicht.
Overzicht FTG’s herbevestigingen 2017
Verdiepingsplan en vernieuwde handleiding
Vorig jaar in Amersfoort en begin dit jaar in Culemborg zijn we met een aantal fairtraders bij elkaar geweest om te praten over de toekomst van de campagne. In Amersfoort hebben we met elkaar besloten om voor titelhouders die al meerdere jaren de titel hebben een nieuwe uitdaging in te voeren in de vorm van een  verdiepingsplan voor de herbevestiging van de titel. Fairtrade Gemeenten hebben de mogelijkheid om in plaats van criterium 3 en 4 een verdiepingsplan voor twee jaar op te stellen en uit te rollen. Aan welke eisen dient een verdiepingsplan te voldoen en wat moeten jullie hiervoor aanleveren? Alles staat gebundeld op de website!In maart ging de discussie over de keurmerken en de toekomst van de de campagne. Het bestuur is ook in gesprek gegaan met de regioadviseurs om te horen wat er in het land speelt. Eindconclusie is dat er al veel aandacht is voor duurzaamheid. Dat is prima. De campagne moet zich onderscheiden door voorrang te geven aan fairtrade. Wel is duidelijk naar voren gekomen dat de SDG’s niet mogen ontbreken en dat faire kleding een prominentere rol mag spelen in de campagne. Deze twee wijzigingen worden momenteel meegenomen in de vernieuwde handleiding. We houden jullie op de hoogte!
Ins en outs verdiepingsplan
Bitter sweet 
Echte cacaobonen, machetes, cacaovruchten, foto’s en verhalen. Dat kun je verwachten van de expositie ”BITTER Chocolate Stories”, die nog een aantal weken te zien is in de Beurs van Berlage. In de foto-expo begeef je je in de wereld van cacao en chocolade. Vijftien kinderen vertellen wat schuilgaat achter de termen kindslavernij en kinderarbeid. Ze werkten, al dan niet gedwongen, op cacaoplantages. De expo is nog t/m 22 november te zien.
Website Bitter Chocolate Stories
Oktober 2017:
Najaar  2017Onderstaand artikel komt tot stand n.a.v. de RABO RECLAME SPOT OP DE T.V. bij de publieke omroep.Stel je eens voor:
Hiermee verwijs ik naar de zoetgevooisde reclame op de T.V..
Hoe een coöperatieve bank zich presenteert en waarbij zij ons wil laten geloven dat zij de bank is die de honger de wereld uit gaat helpen.
Inmiddels heeft de reclame code commissie haar werk gedaan en mogen wij nu ook mee doen.Nou bij deze:
Stel je eens voor dat deze wereldwijd opererende agrobank volgens de authentieke coöperatieve gedachte de boeren wereldwijd zou helpen bij het financieren van het verhogen van de agrarische productiviteit. Uitgaand en aansluitend bij het respect van al die verschillende volken in hun omgang met de aarde, de dieren en de biodiversiteit. We zouden geen actie meer hoeven voeren:
Voor het eerbiedigen van de rechten van inheemse volken.
De boeren in Latijns-Amerika zouden niet van hun land verdreven worden.
De ontbossing zou stoppen.
De boeren hier zouden een leefbaar inkomen kunnen hebben zonder torenhoge schulden te moeten aangaan.
De burger in onze omgeving zou eindelijk weer kunnen genieten van het platteland zonder de dreiging van stankoverlast, besmetting met ziektemakende micro-organismen en van vervuilde bodem en water.
De dieren zouden de kans krijgen om een diereigen leven te hebben.
De overconsumptie van vlees zou ontmoedigd worden door de “echte” prijs van het product.
Het gesleep met veevoer zou beperkt kunnen worden tot het Europese continent.
Waar voedselgebrek is in de wereld zou financiering ingezet kunnen worden om inzichten die kunnen leiden tot productieverhoging, te delen.Francine Thielen-TonnaerEen bezorgde burger.Dossier ‘Red het regenwoud!’. Zie hier wat u kunt doen.
September 2017:
Iedereen heeft recht op gezonde lucht. Zie hier wat jij kunt doen.
Pleit hier samen met ons en Arjen Lubach voor wetgeving in de kledingindustrie!
Verzwegen kosten boven tafel van de intensieve veehouderij? Klik hier!
Lees hier de Fairtrade-nieuwsbrief.
Lees hier de laatste nieuwsbrief van de fairtrade gemeenten.
Augustus 2017:
Stop de vernietiging van onze bossen door Unilever en teken de petitie hier!
In 2016 zijn er een recordaantal natuurbeschermers gedood. Lees er hier meer over.
Zie hier hoe de stoel van de toekomst eruit ziet.
Juli 2017:
Beste fairtraders,

Aangezien het landelijk bureau gaat verhuizen, zijn onze contactgegevens gewijzigd. Voortaan zitten wij in Utrecht gevestigd! Wij hebben hierbij een nieuw telefoonnummer en adres gekregen.
Daarnaast gaan wij met vakantie! In de zomervakantie zal het landelijk bureau van 7 juli t/m 8 augustus gesloten zijn. Fijne zomer!

Faire groet,
Het Landelijk Bureau van de Fairtrade Gemeente campagne

Nieuwe contactgegevens
Jullie hebben het vast al gehoord, de campagne gaat verhuizen! Per 1 juli wijzigt ons adres en telefoonnummer. Het kantoor van het landelijk bureau is voortaan gevestigd aan de Arthur van Schendelstraat 550 te Utrecht. Hier kunnen jullie bijvoorbeeld terecht voor uitleenbaar materiaal. Voortaan zijn wij mobiel bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdag tussen 10:00 en 16:00.

Contactgegevens:
Stichting Fairtrade Gemeente Nederland
Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH Utrecht
Tel. 06-83693521

Ontvang €1000,- voor jouw lokale project!
De Lidl bestaat 20 jaar, om deze reden starten zij de actie ‘Lidl helpt Lokaal!’. Deze actie beloont de beste lokale initiatieven met een eenmalige schenking van €1000,-. Zo draagt Lidl bij aan een betere en gezondere buurt.
Staat er in jullie gemeente een grote fairtrade activiteit op de planning? Of zijn jullie hard bezig met de start van een nieuw project? Vanaf 3 t/m 30 juli 2017 kunnen jullie projecten registreren door het inschrijfformulier in te vullen op www.lidl.nl/lidl-lokaal. Per Lidl filiaal worden de eerste 100 aanmeldingen behandeld. Hieruit wordt per filiaal één winnend project gekozen, die €1000,- toegekend krijgt! In elke gemeente is wel een Lidl te vinden, registreer dus jullie project op 3 juli en win! Let op: de website is momenteel nog niet actief, vanaf 3 juli is de registratie mogelijk.

Juni 2017:
Leest u hier de laatste nieuwsbrief van ‘Schone Kleren’.
Bent u ook voor goede arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie? Neem hier dan een kijkje!
Wilt u ook in actie komen voor vrouwen die werken en leven in verschrikkelijk slechte omstandigheden? Neem hier dan snel een kijkje!
Loopt u mee met Climate March? Klik hier voor meer info.
Schone Kleren zoekt medewerkers. Wordt u de nieuwe collega? Klik hier voor meer info.
Klik hier voor de nieuwsbrief ‘Duurzaamheid Horst aan de Maas’.
Mei 2017:

Op initiatief van Amnesty International afdeling Horst aan de Maas en Venray e.o. staat april (en het begin van mei) in het teken van vrouwenrechten.

U bent welkom om tussen 4 april en 8 mei de expositie Vrouwenrechten anno nu te bezoeken in de bibliotheek in Horst.

Klik hier voor een infofilmpje!

Wilt u zelf actief mee praten over vrouwenrechten en meer?

Kom dan woensdag 12 april 2017 naar het Dendron College in Horst, Gebroeders van Doornelaan 124. Vanaf 19.00 uur gaat Petra Stienen graag met u in gesprek. U dient zich dan wel aan te melden via het volgende E-mailadres: huub.janssen@versatel.nl

De kosten verbonden aan de avond “In gesprek met Petra Stienen” voor koffie/thee en een kleine versnapering bedragen Euro 3,50. Te voldoen bij binnenkomst.

Met vriendelijke groet, Namens Amnesty Horst aan de Maas en Amnesty Venray e.o. Francine Thielen

Februari 2017:
Kernenergie in de verkiezingen en meer ‘wise’ nieuws. Lees hier.
Lees hier de nieuwsbrief van de vernieuwde WECF Nederland.
Consument is hongerloon in kledingindustrie zat. Lees hier het persbericht.
Koken met kliekjes. Neem hier een kijkje in het kliekjeskookboek.
Lees hier de voedseleditie van ‘De Pers’.
Lees hier de nieuwsbrief van MVO Nederland.
Voedsel in verkiezingstijd. Wat wil de consument? Wat wil de politiek? Kijk hier.
Januari 2017:
Het hele jaar eerlijk winkelen? Kijk hier hoe en waar!
December 2016:
Klik hier voor zes redenen waarom de toekomst BIO is!
Ben jij ook WISE? Neem hier een kijkje!
Less is more! Neem hier een kijkje hoe dat kan.
November 2016:
Spelen met houdbaarheid. Knettervers en THT gaan heel goed samen. Zie hier hoe.
Waar moet ik op letten als bewuste consument? Neem hier een kijkje!
Oktober 2016:
Naaisters uitgekleed. Lees hier.
September 2016:
Trek hier aan de bel voor Groningen! Help de Groningers in hun strijd tegen de gasbevingen.
Komkommertijd? Niet bij de boeren en telers. Er is voldoende over. Kijk hier voor overheerlijke recepten!
Wat de boer niet kent… Neem hier een kijkje voor overheerlijke gerechten.
Nieuws over de kerncentrale in Borssele. Klik hier!
Augustus 2016:
Kledingfabriek uit Bangladesh opent middenin Groningen! Klik hier voor het persbericht.
Iedereen heeft recht op gezonde lucht! Lees hier een samenvatting van de dagvaarding recht op gezonde lucht.
Intensieve veehouderij is schadelijk voor de gezondheid. Lees hier het rapport!
De VN heeft de nieuwe Millenniumdoelen vastgesteld. Klik hier om ze te lezen!
Juli 2016:
Dierenwelzijn in de spotlights! Neem hier een belangrijk kijkje.
Zie hier wat de tien beste artikelen van de afgelopen week zijn!
Stem hier op een filmpje dat een realistische kijk biedt op ontwikkelingswerk.
Juni 2016:
De EU was op de hoogte van dieselgate en andere sjoemelende autoproducenten. Lees hier het artikel uit The Guardian.
Ook tegen dierenleed? Lees hier wat je eraan kunt doen!
Inspiratie opdoen voor heerlijk en eerlijk eten? Neem hier een kijkje!
Wil jij de waarheid zien over voedselmisbruik? Neem hier een kijkje!
Mei 2016:
Teken hier de petitie tegen dwangmatig voederen van vee in Frankrijk!

Durf jij te zien hoe en waar jouw kleding wordt gemaakt? Kom dan naar de Kalverstraat! Neem hier een kijkje online.

Neem hier een kijkje voor de nieuwe criteria ‘eerlijk winkelen’.
April 2016:
Hoe eerlijk is Koningsdag? Neem hier een kijkje voor ‘Eerlijk Oranje’.
Biologische lekkernijen komen naar je toe! Kijk hier!
Neem hier een kijkje en zie hoe er aan je kleding wordt gewerkt of ervaar zelf hoe het is om aan je kleding te werken.
LEEF OP SAFE HORST AAN DE MAAS HEEFT IN HAAR STAND OP 3 APRIL BIJ DE SIHAM MANIFESTATIE IN HET GASTHOES VAN HORST, DE AMBITIE VAN DE GEMEENTE OM FAIR TRADE GEMEENTE TE WORDEN GEPROMOOT MET:
INFORMATIEMATERIAAL, BALLONNEN EN
DE QUIZVRAAG;
IN WELK LAND ZIJN DE MEESTE FAIR TRADE GEMEENTEN?
BELGIË  OF NEDERLAND?
TEVENS HEEFT LEEF OP SAFE HORST AAN DE MAAS IN HAAR STAND AAN HET PUBLIEK DE VRAAG GESTELD;
WELKE SUPERMARKTKETEN VERKOOPT ENKEL NOG BANANEN DIE FAIR TRADE ZIJN INGEKOCHT?
IS DAT;
ALBERT HEIJN
DE PLUS
DE JUMBO
Neem hier een kijkje voor meer informatie en foto’s.
Maart 2016:
Convenant duurzame kleding nog te weinig om het lijf. Klik hier voor het laatste nieuws van Schone Kleren.
Februari 2016:
Kijk hier voor het kledingruilpakket van Schone Kleren!
Schone Kleren wenst iedereen een goed 2016. Ook de kledingarbeidsters! Neem hier een kijkje hoe ze daarvoor willen zorgen.
Januari 2016:
Leef op Safe Horst aan de Maas adopteert een kerstboom voor het goede doel! Heeft u ook interesse? Neem hier dan een kijkje.
No waste! Gebruik leftovers van kerst! Kijk hier!
Eerlijk winkelen voor de kerst. Kijk hier waar dat kan.
Kijk hier naar de hoogtepunten van de klimaatparade!
December 2015:
Schrijf minister Ploumen hier een e-mail over bescherming van de Indonesische bossen en ons klimaat!
November 2015:
ING meest klimaatontwrichtende bank van Nederland! Lees meer…
Eerlijk en duurzaam winkelen waar je maar wilt. Hip en vrolijk. Neem hier een kijkje.
Kijk dinsdag 10 november naar het Klokhuis. Een niet te missen aflevering over luchtvervuiling.
99% van de mode is nog niet schoon! Kijk hier hoe dit anders kan.
Oktober 2015:
Wil jij meer weten over de bitterzoete smaak van suikerriet en rum? Neem hier dan eens een kijkje!
Roep Samsom op niet in beroep te gaan tegen de belangrijke uitspraak in de klimaatzaak. Ga aan de slag Samsom! Klik hier.
Juli 2015:
Voer ook actie voor een goed nieuw klimaatverdrag. Neem hier een kijkje!
Stankoverlast veehouderijen bestrijden? Neem hier een kijkje over wat je er tegen kunt doen.
Juni 2015:
Wil jij ook iets betekenen voor het milieu? Neem dan eens een kijkje in de ‘veranderfabriek‘.
Mei 2015:
Eerlijk eten. Neem hier een kijkje.
April 2015:
Vier eerlijk oranje. Klik hier.
Maart 2015:
Een veilig nest voor je kind. Neem hier een kijkje.
Februari 2015:
Oxfam Novib. Ambassadeurs van het zelf doen!
Een zwarte dag in de modegeschiedenis. Help mee!

Januari 2015:
Grensverleggende mode. Klik hier!

December 2014:
De Tweede Kamer zegt ‘Nee!’ tegen de megastallen in Grubbenvorst. Lees hier het verslag van het debat.

November 2014:
Bericht milieudefensie:
Zeer slechte werkomstandigheden Microsoft!
Klik hier!
Schud de voedselindustrie wakker! Klik hier.

Oktober 2014:
Theatervoorstelling ‘De Omdenkers’ in Horst! Donderdag 16 oktober 2014. Klik hier om kaarten te reserveren.
Schone kleren campagne hangt de vuile was buiten! Teken de petitie.
Een zeereservaat zo groot als Mexico. Teken de petitie!

September 2014:
Milieudefensie: anders kijken, anders kiezen.

Augustus 2014:
Stop de bijensterfte!

Juli 2014:
‘Made in Europe’ geen garantie voor schone kleding.
Klik hier voor het rapport over arbeidsomstandigheden in de kledingbranche in Oost-Europa en Turkije.
De prijs van een voetbalshirt.

Juni 2014:
Symposium Duurzaamheid a.s. woensdag avond 25 juni 2014 in de Maaspoort in  Venlo
Organisatoren: de gemeenten in Noord-Limburg
Duur:  19.30 uur-22.00 uur
Kosten: € 5.00 p.p.
Aanmelden: klik hier

Mei 2014:
Schone Kleren Campagne. Vrijheid voor demonstranten en leefbaar loon voor kledingarbeiders!
Power of the flower. Klik hier voor meer informatie over de fair trade flower.
Kom in actie tegen de merken met ‘behind the brands’!

April 2014:
De bananenhapjes ondergedompeld in  gesmolten chocolade waren erg in trek op de Wereldmarkt op 11 april 2014 in het  Dendron College van Horst. Uiteraard Fair Trade bananen en Fair Trade  smeltchocolade.

Klik hier voor meer foto`s van deze mooie dag.

Uitslag van de Quiz gehouden op de WERELDMARKT in het Dendron College in  Horst op 11 april 2014

VRAAG: WAAR STIJGT DE VERKOOP VAN FAIR TRADE PRODUCTEN PER INWONER HET  MEEST?:
IN NEDERLAND OF IN ENGELAND?
JUISTE ANTWOORD:
IN ENGELAND
9 PERSONEN GAVEN HET JUISTE ANTWOORD EN WORDEN MET EEN FAIR TRADE PRIJS  BELOOND.
Mirre Geurts, Liza Hewett, Peggy Wismans, Hub van de Bosch, Sava  Jasarowska, Shady Elabiad, Stan Arts, Kyra van Zegveld, Piet Linders en Niek  Spreeuwenberg.

Eet smakelijk majesteit! Voor meer lekkers ga naar de site van ZTRDG.
Eten op zijn Paasbest! Voor meer ZTRDG

Wereldmarkt op het Dendron College Horst. Dit op vrijdag 11 april vanaf 16:30 uur.

De werkgroep “Mondiaal Burgerschap” van het Dendron College organiseert dit jaar een Wereldmarkt. Deze werkgroep van leerlingen en docenten houdt zich bezig met (bewustwording van) duurzaamheid dichtbij en ver weg. Twee projecten die de school al jaren ondersteunt, Sotos Senegal en Helpende Handen India, zijn onderdeel van deze werkgroep en vallen onder de zgn. ‘Millenniumdoelen. De Dendrongemeenschap toont zo de rijkdom van verschillende culturen. En dit willen we laten zien. Tijdens de Wereldmarkt kunt u kennis maken met wereldmuziek, dans, het heerlijke eten uit o.a. Afrika en India, de gebruiken in de diverse landen en nog veel meer. Maar ook diverse organisaties, actief binnen Horst aan de Maas, zullen zich presenteren. Zoals Mondiaal Platform, Leef op Safe en Amnesty International. Breng gerust kinderen mee. Er wordt geschminkt, er kunnen mandala’s worden gemaakt en er zijn workshops (Afrikaanse snoepjes maken).   Al met al dik en dubbel de moeite waard om een kijkje te komen nemen. U bent van harte welkom!

De beste boerenkaas! Voor meer ZTRDG

Maart 2014:
Overheerlijke lentesoep! Voor meer: ZTRDG

Februari 2014:
Duurzaam krachtvoer.
Fish & Chips. Eet smakelijk!
Gaan met die banaan!

Januari 2014:
Blue Monday. Eet smakelijk!
Easy pasta. Heerlijk genieten!

December 2013:
Proost op het nieuwe jaar!
ZTRDG laat je kerstkoken met beide benen op de grond: down to earth vegafeestje.

November 2013:
Maak van Nederland geen megastal.

Oktober 2013:
Teken voor betere werkomstandigheden vrouwen in derde wereldlanden!
Fairtrade week.
Herfsthappen uit het groenten paradijs.

September 2013:
Nieuwe mestwet.
We geven de natuur de ruimte. Dat proef je. Klik hier voor biologische gerechten.
Oerwoudvrij ijs.
NCDO voedselverspilling groot succes.

Augustus 2013:
Wij werken aan een duurzame maatschappij! Wilt u een kijkje nemen?

Juni 2013:
Unilever reageert op oerwoudvrije magnums.
Clean Clothes Campaign : Stop the killing! Teken de petitie direct

Mei 2013:
Monsanto vs Moeder Aarde
Rank a brand gaat voor een duurzame winkelstraat

Schone Kleren Campagne

Nieuwsbrief

Breaking news: H&M en Inditex tekenen voor veiligheid Bengaalse arbeiders!

Na veel werk achter de schermen van Schone Kleren Campagne en bevriende organisaties wereldwijd is er resultaat!

Het besluit van H&M en Inditex om het veiligheidsakkoord (voorheen Bangaldesh Fire and Building Safety Agreement) te ondertekenen is cruciaal voor de werkomstandigheden van Bengaalse arbeiders. Zo is H&M de grootste kledinginkoper in Bangladesh. Deze nieuwe handtekeningen onder het akkoord zal de druk op andere merken alleen maar groter maken.

Het akkoord bevat alle elementen die essentieel zijn voor de verbetering van de veiligheid in Bengaalse kledingfabrieken: * Onafhankelijke en transparante fabrieksinspecties waarbij de rapporten worden gepubliceerd. * Verplichte doorvoering van verbeteringen bij gebreken aan de gebouwen. * En herziening van bestaande wetgeving en veiligheidsregulering. Cruciaal in het akkoord is dat merken zich committeren aan het betalen voor renovaties om de fabrieken veilig te maken. Hierdoor zal dit akkoord mensenlevens redden.

Wie volgt? Het is nu ook voor andere merken tijd om te tonen dat zij serieus zijn. Geen vage beloften meer. We willen hun handtekening zien onder het akkoord. Alle merken die inkopen in Bangladesh moeten het voorbeeld van Tommy Hilfiger, Calvin Klein, H&M en Inditex volgen en het akkoord ondertekenen, zo snel mogelijk. Teken hier onze petitie als je dat nog niet hebt gedaan.

Maart/april 2013:
Warme truiendag
Kleine hoefprint
No Impact week
Oliekrachtmeting in Amazone
Documentaire ‘Varkens en Soja’ op L1.
De waarheid over vrouwen en chocolade.
Greenpeace houdt modeminnend Nederland voor de gek.

Februari 2013:
Stoere vrouwen maand. Kies je eigen filmpje op pagina 8 van de handleiding.

Januari 2013:
Een veilig nest
ZTRDG Wat de boer wél kent

1 Oktober:
19.00-22.00 uur Innovatoren Floriade “Talkshow veevoer en soja”.  Oxfam Novib, Milieudefensie, vertegenwoordigers kleine boeren en indianen Brazilië, afvaardiging Nederlandse agrarische sector, het bankwezen, Behoud de Parel, Landbouw Anders SP.
Zie: Behoud de Parel

Partij voor de Dieren Werkgroep Limburg

MEGA-ZAT!! WAT? Actie en demonstratie tegen de geplande MEGA-stal in Grubbenvorst met medewerking en deelname van Kamerlid Esther Ouwehand WAAR? Pastoor Vullinghsplein Grubbenvorst WANNEER? Zaterdag 8 september 2012 van 11.00 uur tot 12.00 uur WAAROM? Omdat we het MEGA-zat zijn!!

MEGA-veel slachtdieren in een MEGA – veefabriek: 1.100.000 plofkippen en 35.000 varkens MEGA-verspilling van belastinggeld door subsidies die de veefabriek krijgt MEGA-belasting van natuur en milieu in de omgeving MEGA-slecht voor het klimaat, want de opwarming van de aarde wordt mede veroorzaakt door de vee-industrie MEGA-gevaarlijk voor de volksgezondheid omdat er gevaarlijke bacteriën en virussen ontstaan in veefabrieken MEGA-dieronvriendelijk omdat de dieren geen normaal gedrag kunnen vertonen en geen daglicht zien| MEGA-overlast voor de omwonenden vanwege de duizenden vrachtauto’s die per jaar af- en aan zullen rijden

WIE? Leden, niet-leden en sympathisanten van de Partij voor de Dieren. Ook andere organisaties en particuliere initiatieven die NEE zeggen tegen de megastal ‘Nieuw Gemengd Bedrijf’ in Grubbenvorst. Wij hopen op uw aanwezigheid op 8 september aanstaande! De Partij voor de Dieren verzet zich tegen de komst van het nu al beruchte Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst en tegen andere megastallen in Nederland. In de Eerste en Tweede Kamer, in verschillende provincies en gemeenten komen onze volksvertegenwoordigers op voor mens en dier, voor natuur en milieu en creëren politiek draagvlak voor een beter en duurzamer Nederland.

7 september: 09:30-17:00 uur Locatie: Witveldweg 24 in Grubbenvorst Symposium landbouw anders volgens de principe van de Quadrupole Academy.

Beleidsplan

Beleidsplan:
De activiteiten van Stichting Leef op Safe Horst aan de Maas zijn gericht op de bewustwording bij bestuurders, boeren, burgers en buitenlui om mondiaal te denken en er lokaal naar te handelen. Daartoe zoekt de stichting naar momenten in het plaatselijke en regionale actuele gebeuren , waarbij zij een kans ziet om aan die bewustwording te werken.

Bewustwording

De Club van Rome laat weten dat de aarde er beroerd voor staat en publiceert dat het komt door onze manier van produceren en consumeren. Maar het dringt niet echt door. Er begint iets door te dringen na het verschijnen van het Brundtland rapport. De Brundtland definitie wordt leidend in de discussies. De problematiek wordt een serieus thema van bespreking binnen de Verenigde Naties. In 2000 formuleren zij de Millenniumdoelen, onderscheiden Major Groups en Thema’s. Het inzicht breekt door dat Mondiaal Denken ook moet leiden tot Lokaal Handelen om de Millenniumdoelen 1, 3, 7 en 8 te kunnen halen. Op 30 juni 2007 ondertekent De Vereniging van Nederlandse Gemeenten in het Akkoord van Schokland dat de lokale overheden in Nederland in de eigen gemeente daar mee aan de slag gaan. De inspanningen van Leef op Safe Horst aan de Maas ( NGO) zijn er op gericht om deze verantwoordelijkheid mee waar te maken. We organiseren activiteiten die beleidsbeïnvloeding beogen in de richting van het plaatselijk bestuur. Middels publieksacties fungeren we als een van de actoren in de bewustwording van de noodzaak tot duurzamer gedrag voor het behoud van de aarde met kansen voor al haar bewoners. Regionaal en landelijk nemen we deel aan studiedagen, symposia en discussiebijeenkomsten.

Brundtland definitie:

Duurzame ontwikkeling is een zodanige sociaal-culturele (people) ecologische ( planet) en  economische (prosperity) ontwikkeling dat deze leidt tot een situatie dat de na ons komende generaties over de hele wereld voldoende kansen hebben op een gezonde leefomgeving.

A Millenniumdoelen

 1. In 2015 zijn extreme armoede en honger uitgebannen.
 2. In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school.
 3. In 2015 hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten.
 4. In 2015 is kindersterfte sterk afgenomen.
 5. In 2015 is sterfte door zwangerschap sterk afgenomen.
 6. In 2015 geen verspreiding meer van aids en malaria.
 7. In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefklimaat.
 8. In 2015 is er eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp.

B Majorgroups

 1. Vrouwen
 2. Kinderen en jeugd
 3. Inheemse volkeren
 4. NGO’s
 5. Lokale overheden
 6. Arbeiders en vakvereniging
 7. Zaken en industrie
 8. Wetenschap en Technische maatschappijen
 9. Boeren

C. Thema’s

 1. W =  Water
 2. E =  Energie
 3. H = Health
 4. A =  Agriculture
 5. B =  Biodiversity

De kluis aan het einde van de wereld

Literatuur

LITERATUUR/PUBLICATIES
Titel Auteur Jaar ISBN
Armoede Live Ellie Smolenaars 2008 978 90 5260 311 7
Bloedgoud Wiek Lenssen 2012 9789461531483
De Afrikaanse  Weg Ton van der Lee 2010 978 94 600 3290
Duurzaam Milieugebruik Frank J. Dietz 2003 90 6224 451 3
Echte Economie Arnold Heertje 2006 978 90 5625 232 8
Een jeugdig kiessysteem boek 1 Cees de Groot en Leonardo    Bastiani 2012 978 1 4466 0145 7
Eutopia nummer 9 Ali A. Mazrui en anderen 2004 978 9066 173163
Globaal ten Onder Peter Tom Jones 2007 vl.attac.be
Groen Leven Groen Kopen Sian Berry 2008 978 90 5877 785 0
Lang leve de aarde Geurt van de Kerk 2003 9076224 188
Limburg 2030 Wat doet u voor mijn toekomst Marion van der Kleij 2010 978 90 816275 1 1
Manifest van de Armen Frans van der Hoff 2010 978 90 816547 1 5
Nederland Duurzaam, Index   Duurzame Samenleving 2006 Geurt van de Kerk en Arthur Manuel 2006 978 90 76224 22 0
Om het naakte bestaan Met Marx uit de crisis Willem Hoogendijk 2009 978 90 6224 493 5
The earth does not belong to us, we belong to the earth President Evo Morales Ayma 2010 Plutinational state of Bolivia ministry of foreign affairs
Verlangen goed te leven Bram van de Klundert 2008 978 90 6224 482 9
Wall to Wall Bertus Haverkort 2007 swopa
Wereldvoedsel Guus Geurts 2011 978 90 8605 008 6