Beleidsplan

Beleidsplan:
De activiteiten van Stichting Leef op Safe Horst aan de Maas zijn gericht op de bewustwording bij bestuurders, boeren, burgers en buitenlui om mondiaal te denken en er lokaal naar te handelen. Daartoe zoekt de stichting naar momenten in het plaatselijke en regionale actuele gebeuren , waarbij zij een kans ziet om aan die bewustwording te werken.

Bewustwording

De Club van Rome laat weten dat de aarde er beroerd voor staat en publiceert dat het komt door onze manier van produceren en consumeren. Maar het dringt niet echt door. Er begint iets door te dringen na het verschijnen van het Brundtland rapport. De Brundtland definitie wordt leidend in de discussies. De problematiek wordt een serieus thema van bespreking binnen de Verenigde Naties. In 2000 formuleren zij de Millenniumdoelen, onderscheiden Major Groups en Thema’s. Het inzicht breekt door dat Mondiaal Denken ook moet leiden tot Lokaal Handelen om de Millenniumdoelen 1, 3, 7 en 8 te kunnen halen. Op 30 juni 2007 ondertekent De Vereniging van Nederlandse Gemeenten in het Akkoord van Schokland dat de lokale overheden in Nederland in de eigen gemeente daar mee aan de slag gaan. De inspanningen van Leef op Safe Horst aan de Maas ( NGO) zijn er op gericht om deze verantwoordelijkheid mee waar te maken. We organiseren activiteiten die beleidsbeïnvloeding beogen in de richting van het plaatselijk bestuur. Middels publieksacties fungeren we als een van de actoren in de bewustwording van de noodzaak tot duurzamer gedrag voor het behoud van de aarde met kansen voor al haar bewoners. Regionaal en landelijk nemen we deel aan studiedagen, symposia en discussiebijeenkomsten.

Brundtland definitie:

Duurzame ontwikkeling is een zodanige sociaal-culturele (people) ecologische ( planet) en  economische (prosperity) ontwikkeling dat deze leidt tot een situatie dat de na ons komende generaties over de hele wereld voldoende kansen hebben op een gezonde leefomgeving.

A Millenniumdoelen

 1. In 2015 zijn extreme armoede en honger uitgebannen.
 2. In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school.
 3. In 2015 hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten.
 4. In 2015 is kindersterfte sterk afgenomen.
 5. In 2015 is sterfte door zwangerschap sterk afgenomen.
 6. In 2015 geen verspreiding meer van aids en malaria.
 7. In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefklimaat.
 8. In 2015 is er eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp.

B Majorgroups

 1. Vrouwen
 2. Kinderen en jeugd
 3. Inheemse volkeren
 4. NGO’s
 5. Lokale overheden
 6. Arbeiders en vakvereniging
 7. Zaken en industrie
 8. Wetenschap en Technische maatschappijen
 9. Boeren

C. Thema’s

 1. W =  Water
 2. E =  Energie
 3. H = Health
 4. A =  Agriculture
 5. B =  Biodiversity

De kluis aan het einde van de wereld