Werelddoelen anno 2015

WERELDDOELEN oftewel zeventien Sustainable Development Goals 2015-2030
als het vervolg op de
Millenniumdoelen 2000-2015 ( VN ) met een wezenlijk verschil:
naast overheden en organisaties schuift nu het bedrijfsleven aan.

NO 1 EINDE AAN ARMOEDE
Zorg dat niemand meer onder de extreme armoedegrens van 1,25
dollar per dag leeft en halveer het aantal armen.

NO 2 GEEN HONGER
Zorg dat iedereen het hele jaar genoeg te eten heeft, stop
ondervoeding en verhoog de opbrengst en
duurzaamheid van landbouw

NO 3 GEZONDHEIDSZORG VOOR IEDEREEN
Verminder moeder en kindersterfte, voorkom hiv/aids,
tuberculose en malaria en ziektes zoals kanker en diabetes.
Maar ook minder verkeersdoden en mentale ziektes.

NO 4 GOED ONDERWIJS
Zorg dat alle meisjes en jongens de basis- en middelbare
school afmaken en dat iedereen goed technisch- beroeps-
of universitair onderwijs kan volgen.

NO 5 VROUWEN EN MANNEN GELIJK
Beëindig discriminatie en geweld tegen meisjes en vrouwen.
Doorbreek het glazen plafond en regel goede gezondheidszorg
rond seksualiteit en voortplanting.

NO 6 SCHOON WATER EN WC’S
Zorg dat iedereen veilig en betaalbaar drinkwater,
goede riolering en toiletten heeft en verminder
watervervuiling en waterschaarste.

NO 7 GROENE ENERGIE
Zorg dat iedereen betaalbare en moderne energie heeft,
dat meer energie uit betrouwbare bronnen komt
en dat we efficiënter met energie omgaan.

NO 8 BANEN EN ECONOMISCHE GROEI
Zorg voor economische groei, werk voor mannen en vrouwen,
arbeidsrecht, banen voor jongeren en beëindig dwangarbeid,
slavernij en kinderarbeid.

NO 9 INFRASTRUCTUUR EN DUURZAME INDUSTRIALISATIE
Betere en duurzame infrastructuur om economische
ontwikkeling en het welzijn van mensen te vergroten.
Meer schonere en innovatieve industrie en betaalbaar
internet voor iedereen.

NO 10 KLEINERE KLOOF TUSSEN ARM EN RIJK
Zorg dat de inkomens van de armste mensen sneller groeien.
Geef ontwikkelingslanden inspraak in internationale financiële
instituties. Gelijke kansen voor iedereen, onafhankelijk van
leeftijd, sekse, handicap, afkomst en religie.

NO 11 VEILIGE EN GROENE STEDEN
Zorg dat iedereen veilig, schoon en betaalbaar kan wonen
met voldoende groen en openbaar vervoer.

NO 12 DUURZAME CONSUMPTIE EN PRODUCTIE
Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuur-
lijke hulpbronnen en halveer voedselverspilling. Verminder
chemicaliën en ander afval in de lucht, water en bodem.
Stimuleer duurzame bedrijfsvoering en zorg dat iedereen
voldoende informatie heeft over een groene levensstijl.

NO 13 KLIMAATVERANDERING AANPAKKEN
Zorg dat landen beter bestand zijn tegen natuurrampen,
zorg dat landen klimaat beleid invoeren en meer mensen
zich bewust worden van klimaatverandering.

NO 14 BESCHERM DE ZEEËN
Bescherm zeeën en Oceanen, voorkom vervuiling, stop
overbevissing, illegale visserij en stop subsidies die
daaraan bijdragen.

NO 15 BESCHERM DE NATUUR
Zorg voor het behoud, herstel en duurzaam gebruik
van ecosystemen op land, met name bossen, bergen,
moerassen en droge gebieden. Stop het verlies
biodiversiteit en bescherm bedreigde diersoorten.

NO 16 VREDE EN VEILIGHEID
Bevorder de rechtsstaat. Verminder corruptie en alle
vormen van geweld. Beëindig misbruik, exploitatie
en mishandeling van kinderen.

NO 17 SAMENWERKEN AAN DE WERELDDOELEN
Om alle doelen te behalen in 2030 moeten landen,
bedrijven, organisaties en burgers samenwerken met
de nadruk op technologie, kennisoverdracht, handel, data,
beleidscoherentie en financiële stromen.

2000-2015 BEREIKTE DOELEN VOLGEND DE VN:
Doel 1 Zijn extreme armoede en honger uitgebannen.
Extreme armoede is gehalveerd.
(Was zonder de economische groei van China niet gelukt ).

Doel 4 Is kindersterfte sterk afgenomen.
Elk jaar sterven er 3.000.000 minder kinderen aan de gevolgen
van armoede.
Er gaan meer kinderen naar school dan ooit.

Doel 5
Sterven er minder vrouwen door zwangerschap.
Dit doel is minder succesvol.
( Elk jaar sterven nog steeds 300.000 vrouwen tijdens hun zwangerschap,
bevalling of dagen daarna ).

Info ontleend aan: ONEWORLD,magazine voor mondiaal denken en groen doen.
nummer 7, september 2015

Francine Thielen-Tonnaer