Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

De 8 Millenniumdoelen 2000-2015 worden geëvalueerd De 17 Werelddoelen 2015-2030 geformuleerd

Aandacht voor Fair Trade neemt toe.

Voor het eerst is er in het publieke domein massaal aandacht voor klimaatverandering.

Via de media bereiken ons steeds meer berichten over maatregelen, die klimaatontwrichting kunnen tegen gaan. De publieke aandacht voor voedselverspilling en uitbuiting van arbeiders in productiebedrijven en in de landbouw neemt toe.

Toch zal het nog wel even duren voordat alle bananen allemaal Fair Trade zullen zijn?

Digitale acties maken het mogelijk om massaal te reageren op misstanden.
Op onze website maken wij regelmatig melding van acties waarbij wij burgers oproepen hun stem te laten horen.

Er is een wezenlijk verschil:

Naast overheden en organisaties schuift nu ook het bedrijfsleven aan.

2000-2015 De millenniumgoals van de VN:

Wat is er in die 15 jaar bereikt?
De extreme armoede is gehalveerd. (Was zonder de economische groei van China niet gelukt).
Elk jaar sterven er 3.000.000 minder kinderen aan de gevolgen van armoede. Er gaan meer kinderen naar school dan ooit.
Helaas sterven er elk jaar nog steeds 300.000 vrouwen tijdens hun zwangerschap, bevalling of dagen daarna. (Informatie ontleend aan: ONE WORLD, magazine voor mondiaal denken en groen doen. Nummer 7, september 2015).

2015-2030 De 17 Werelddoelen van de VN:

NO 1 EINDE AAN ARMOEDE

Zorg dat niemand meer onder de extreme armoedegrens van 1,25 dollar per dag leeft en halveer het aantal armen.
NO 2 GEEN HONGER
Zorg dat iedereen het hele jaar genoeg te eten heeft, stop ondervoeding en verhoog de opbrengst en duurzaamheid van landbouw.

NO 3 GEZONDHEIDSZORG VOOR IEDEREEN

Verminder moeder en kindersterfte, voorkom hiv/aids, tuberculose en malaria en ziektes zoals kanker en diabetes. Maar ook minder verkeersdoden en mentale ziektes.

NO 4 GOED ONDERWIJS

Zorg dat alle meisjes en jongens de basis- en middelbare school afmaken en dat iedereen goed technisch, beroeps of universitair onderwijs kan volgen.
NO 5 VROUWEN EN MANNEN GELIJK
Beëindig discriminatie en geweld tegen meisjes en vrouwen. Doorbreek het glazen plafond en regel goede gezondheidszorg rond seksualiteit en voortplanting.

NO 6 SCHOON WATER EN WC’S

Zorg dat iedereen veilig en betaalbaar drinkwater, goede riolering en toiletten heeft en verminder watervervuiling en waterschaarste.

NO 7 GROENE ENERGIE

Zorg dat iedereen betaalbare en moderne energie heeft, dat meer energie uit betrouwbare bronnen komt en dat we efficiënter met energie omgaan.

NO 8 BANEN EN ECONOMISCHE GROEI

Zorg voor economische groei, werk voor mannen en vrouwen, arbeidsrecht, banen voor jongeren en beëindig dwangarbeid, slavernij en kinderarbeid.
NO 9 INFRASTRUCTUUR EN DUURZAME INDUSTRIALISATIE
Betere en duurzame infrastructuur om economische ontwikkeling en het welzijn van mensen te vergroten.

Meer schonere en innovatieve industrie en betaalbaar internet voor iedereen.
NO 10 KLEINERE KLOOF TUSSEN ARM EN RIJK
Zorg dat de inkomens van de armste mensen sneller groeien. Geef ontwikkelingslanden inspraak in internationale financiële instituties. Gelijke kansen voor iedereen, onafhankelijk van leeftijd, sekse, handicap, afkomst en religie.
NO 11 VEILIGE EN GROENE STEDEN
Zorg dat iedereen veilig, schoon en betaalbaar kan wonen met voldoende groen en openbaar vervoer.
NO 12 DUURZAME CONSUMPTIE EN PRODUCTIE
Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en halveer voedselverspilling. Verminder chemicaliën en ander afval in de lucht, water en bodem. Stimuleer duurzame bedrijfsvoering en zorg dat iedereen voldoende informatie heeft over een groene levensstijl.
NO 13 KLIMAATVERANDERING AANPAKKEN
Zorg dat landen beter bestand zijn tegen natuurrampen, zorg dat landen klimaat beleid invoeren en meer mensen zich bewust worden van klimaatverandering.
NO 14 BESCHERM DE ZEEËN
Bescherm zeeën en oceanen, voorkom vervuiling, stop overbevissing, illegale visserij en stop subsidies die daaraan bijdragen.
NO 15 BESCHERM DE NATUUR
Zorg voor het behoud, herstel en duurzaam gebruik van ecosystemen op land, met name bossen, bergen, moerassen en droge gebieden. Stop het verlies biodiversiteit en bescherm bedreigde diersoorten.
NO 16 VREDE EN VEILIGHEID
Bevorder de rechtsstaat. Verminder corruptie en alle vormen van geweld. Beëindig misbruik, exploitatie en mishandeling van kinderen.
NO 17 SAMENWERKEN AAN DE WERELDDOELEN
Om alle doelen te behalen in 2030 moeten landen, bedrijven, organisaties en burgers samenwerken met de

nadruk op technologie, kennisoverdracht, handel, data beleidscoherentie en financiële stromen.

NO 2 UIT DE GEFORMULEERDE WERELDDOELEN
GEEN HONGER:
In regionale en plaatselijke discussies in deze streek wordt door belanghebbenden verkondigd dat bulkproductie van relatief goedkoop varkens- en kippenvlees bijdraagt aan het

“HONGER DE WERELD UITHELPEN’.
Maar niets is minder waar.
Door hier in de streek meer voedsel te produceren en dat voor een relatief klein prijsje uit te voeren naar Afrika benemen wij de boeren daar de kans om zelf te kunnen produceren en te leveren op de binnenlandse markten. Inmiddels is het al lang geen geheim meer dat wij voor een relatief klein prijsje maïs en soja importeren dat in Latijns-Amerika op mega akkers wordt verbouwd. Grootgrondbezitters hebben daar de kleine boeren en de Indianen die zelfvoorzienend waren van hun eigen grond verdreven. Niet goedschiks dan kwaadschiks. Zij zijn hun bestaansgrond kwijt en vervallen in armoede. Hun leefomgeving is teloor gegaan mede ook door de grootschalige ontbossing. Het oerwoud met zijn diversiteit aan voedselproducten is steeds meer verdwenen. De grond van gekapt oerwoud wordt ingezet voor de megaproductie daardoor neemt de biodiversiteit af. De bodem die na enkele productiejaren uitgeput is, laat weinig aan de fantasie over om te weten dat het klimaatprobleem hierdoor niet zal afnemen. Het bewustzijn dat kringlopen moeten sluiten neemt toe in kringen van niet direct belanghebbendenmaar wie zal de echte stappen zetten om het tij te keren.

Horst, januari 2016
Francine Thielen-Tonnaer, secretaris